Одит

Значението на независимия одит за бъдещето на всяка компания, е неизменна част от цялостната концепция, заложена в идейната организация на "Мила Консулт". Нашите одитори ще осигурят практическите насоки на Вашата дейност, чрез оптимизиране на годишните и текущи финансови отчети. Ние ще работим за Вашия успех, който категорично приемаме за най-сигурният атестат за ефективността на нашата компания. Чрез избора на „Мила Консулт”, Вие получавате не само обективен външен одит, но и сигурност, че процесите във фирмата Ви протичат по правилния начин. Нашите специалисти ще обезпечат услуги, свързани с:

  • Проверка и заверка (одит) на годишни финансови отчети;
  • Изготвяне на доклади по договорени процедури;
  • Вътрешна проверка (одит) на счетоводната дейност на предприятието;
  • Професионални консултации – своевременно, коректно и конфиденциално;
  • Бърз, сигурен и редовен достъп до актуална информация за действието и промените в действащата счетоводна, данъчна и социална нормативна база;
  • Отговори на всеки текущ въпрос, възникващ в ежедневното развитие на Вашия бизнес;
  • Приложимост на експертните знания на служителите ни към широката професионална гама, в която се развива Вашият бизнес;