ТРЗ и личен състав

Нашата компания предлага извършване на всички видове дейности, свързани с безпроблемното регламентиране и развитие на човешкия капитал на Вашия бизнес - услуги по ТРЗ документи (труд и работна заплата) и странични дейности, свързани с областта на човешките ресурси (личен състав). Това е услуга, която ще Ви спести ценно време и ще Ви гарантира качество в обслужването. В пълно съответствие с настоящите разпоредби и текущите промени в нормативната база, нашите специалисти ще се погрижат за всички аспекти от дейността, свързана с подготовката на ТРЗ документи:

 • Изготвяне на договори за назначаване (трудови и граждански договори), както и последващите ги регистрация и пререгистрация в Националната агенция за приходите
 • Документи, свързани с освобождаване на служител и последващите Ви задължения (например – оформяне на трудова книжка)
 • Ведомост за работно възнаграждение, както и всички останали документи, свързани с администрирането на работни заплати (болнични листове, регистър платени/неплатени годишни отпуски, т.н.)
 • Изготвяне на документи за пенсиониране, длъжностни характеристики
 • Документи, свързани с освобождаване на служител и последващите Ви задължения (например – оформяне на трудова книжка)
 •  Периодична информация към персоналния регистър на НОИ за осигурените от Вашата организация лица
 • Платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата Ви към бюджета
 • Изплащане на заплати по банков път
 • Правилник за вътрешен ред
 • Издаване на служебни бележки, необходими на Вашите служители (например – за отпускане на кредит от финансова институция)
 • Изготвяне на документи, свързани с квалификацията на служителите Ви